• مرحله اول
  • مرحله دوم
  • مرحله سوم
  • مرحله چهارم
  • پیش نمایش
  • دریافت کد پیگیری

ثبت درخواست

مرحله اول

ثبت درخواست

مرحله دوم

ثبت درخواست

مرحله سوم

ثبت درخواست

مرحله چهارم

پیش نمایش و تایید اطلاعات

مرحله پنجم

نوع مالکیت :
کد ملی مالک :
نام مالک :
نام حانوادگی:
شماره همراه مالک :
کد پستی مالک :
آدرس مالک :
نوع متقاضی :
کد ملی متقاضی :
نام متقاضی :
نام خانوادگی متقاضی :
شماره همراه متقاضی :
کدپستی متقاضی :
آدرس متقاضی :
نوع درخواست :
منطقه شهرداری :
وضعیت ساختمان :
نوع سند :
کاربری ساختمان :
نوع اسکلت:
شماره پرونده :
پلاک ثبتی :
بخش ثبتی :
شماره قطعه :
خلاصه درخواست :

دریافت کد پیگیری

مرحله ششم

درخواست شما با موفقیت ثبت شد . لطفا کد پیگیری را برای مراجعات بعد ذخیره فرمایید
کدپیگیری: