‍  همزمان با چهارم شهریور روز کارمند ، از کارمندان شهرداری سرعین تجلیل شد
.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری سرعین ، با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار سرعین از کارمندان شهرداری تجلیل شد .