طرح جمع آوری سبزه و ماهیان قرمز عید 

 احترام به محیط زیست احترام به زندگیست 

زمان : ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۳ 

 مکان : میدان سیمرغ 

شهروندان گرامی می توانند ماهی های قرمز و سبزه های خود را در ورودی شهر سرعین به پرسنل خدمات شهری تحویل دهند.

روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری سرعین