کارگاهی به وسعت شهر ؛ عمران در سرعین با شتاب ادامه دارد ...

 بهار عمرانی در شهر چشمه‌های بهشتی 

ادامه عملیات اجرایی پل بزرگ کمربندی سرعین

۱۴۰۳/۰۱/۱۵

روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری سرعین